"De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal."

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden.  Passend Onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Scholen in de regio gaan samenwerken om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. Op school wordt gekeken naar wat een kind wel kan, het liefst binnen het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor kinderen die het echt nodig hebben.

De school regelt, indien noodzakelijk, de extra ondersteuning in de groep of een plek op een andere basisschool of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. Het accent verschuift van beperkingen van kinderen naar wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. De onderwijsbehoefte is vanaf nu uitgangspunt.

Wat mogen ouders verwachten van de school?
De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin geeft de school aan welke onderwijsondersteuning aan kinderen geboden kan worden. Naast de basisondersteuning dienen scholen aan te geven in welke specialistische ondersteuning zij kinderen kunnen begeleiden. Zo is de ene school in het samenwerkingsverband specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie, terwijl een andere school weer meer kan betekenen op het gebied van autisme of gedragsproblemen. Leraren zijn opgeleid om met verschillende ondersteuning in de groep om te kunnen gaan. Daardoor krijgen kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep i.p.v. buiten de groep.

De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast kan de MR de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wensen van ouders en leraren over de ondersteuning in het samenwerkingsverband. De directie van de school kan de wensen dan weer bespreekbaar maken, tijdens de reguliere overleggen met het samenwerkingsverband.

Voor verdere informatie betreffende passend onderwijs in de regio zie: www.swv-riba.nl