"Op geheel vrijwillige basis organiseren wij allerlei leuke activiteiten voor uw kind."

Binnen de Draaimolen is een ouderraad actief. De ouderraadsleden assisteren en denken mee bij  een aantal activiteiten, zoals de schoolreis, Sinterklaas, Kerst, Pasen, avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 enz.

Daarnaast willen we datgene wat er onder ouders leeft bij het schoolteam onder de aandacht brengen. We streven ernaar om samen met ouders en het team een groot aantal praktische zaken op school goed te regelen. Uiteraard zijn daarbij de hulp en betrokkenheid van ouders onontbeerlijk. Ouders kunnen zich dan ook opgeven voor activiteiten door middel van de ouderhulplijst.

De Ouderraad vergadert gemiddeld één maal per zes weken. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van het schoolteam aanwezig.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage behoort tot de taken van de OR. Aan het begin van het schooljaar wordt er een begroting opgesteld, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de  Medezeggenschapsraad. Over het beheer van de ouderbijdrage zijn de MR en OR verantwoording verschuldigd aan de ouders.

Het OR-bestuur: 

  • Marijtje Pilon (voorzitter)
  • Lenie Ruijbroek (penningmeester)
  • Cora Faassen
  • Isabella Breukhoven
  • Patricia Verschoor
  • Shirley Boxman
  • Iris de Goeij